Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 11 1 4 6 45.5 %
Tháng 5 11 7 4 0 100 %
Tháng 4 25 19 5 1 96 %
Tháng 3 8 7 1 0 100 %
Tháng 2 11 6 4 1 90.9 %
Tháng 1 26 20 4 2 92.3 %