Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 5 5 0 0 100 %
Tháng 5 10 8 1 1 90 %
Tháng 4 14 13 0 1 92.9 %
Tháng 3 14 14 0 0 100 %
Tháng 2 2 1 0 1 50 %
Tháng 1 10 9 1 0 100 %