Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực TT&TT - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 16 16 0 0 100 %
Tháng 5 8 8 0 0 100 %
Tháng 4 6 6 0 0 100 %
Tháng 3 10 10 0 0 100 %
Tháng 2 1 1 0 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %