Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện Đăk Rlấp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 663 441 175 47 92.9 %
Tháng 5 1354 859 370 125 90.8 %
Tháng 4 1084 686 320 78 92.8 %
Tháng 3 1171 712 376 83 92.9 %
Tháng 2 615 404 163 48 92.2 %
Tháng 1 1453 953 378 122 91.6 %