Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Đăk Glong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 81 27 12 42 48.1 %
Tháng 5 165 67 20 78 52.7 %
Tháng 4 126 45 17 64 49.2 %
Tháng 3 97 39 8 50 48.5 %
Tháng 2 79 16 9 54 31.6 %
Tháng 1 138 63 19 56 59.4 %