Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Đăk Rlâp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 202 140 21 41 79.7 %
Tháng 5 379 265 24 90 76.3 %
Tháng 4 253 171 10 72 71.5 %
Tháng 3 299 216 20 63 78.9 %
Tháng 2 208 160 12 36 82.7 %
Tháng 1 464 363 13 88 81 %