Thống kê chi tiết theo tháng Phòng hành chính và bổ trợ tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 254 241 2 11 95.7 %
Tháng 5 418 404 6 8 98.1 %
Tháng 4 393 368 8 17 95.7 %
Tháng 3 425 417 1 7 98.4 %
Tháng 2 247 241 1 5 98 %
Tháng 1 348 336 2 10 97.1 %