Thống kê chi tiết theo tháng Phòng quản lý thương mại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 1324 9 1315 0 100 %
Tháng 5 3311 30 3281 0 100 %
Tháng 4 2852 16 2836 0 100 %
Tháng 3 3072 15 3057 0 100 %
Tháng 2 1973 7 1966 0 100 %
Tháng 1 3130 22 3108 0 100 %