Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Kiến Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 59 46 13 0 100 %
Tháng 5 121 70 44 7 94.2 %
Tháng 4 97 56 35 6 93.8 %
Tháng 3 144 83 55 6 95.8 %
Tháng 2 67 37 24 6 91 %
Tháng 1 102 60 34 8 92.2 %