Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Nhân Cơ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 51 26 21 4 92.2 %
Tháng 5 167 81 85 1 99.4 %
Tháng 4 30 21 1 8 73.3 %
Tháng 3 327 150 161 16 95.1 %
Tháng 2 35 29 0 6 82.9 %
Tháng 1 105 94 1 10 90.5 %