Thống kê chi tiết theo tháng Văn phòng Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 3 2 2 0 0 100 %
Tháng 1 48 45 2 1 97.9 %