Đến tháng 1
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

96,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 28/01/2023)