Đến tháng 12
Tỉnh Đắk Nông đã giải quyết

96,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 02/12/2022)