Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Cơ quan giải quyết Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam

Loading...