Tìm thấy 276 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Mức độ 3
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng (Điều 46)
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
Mức độ 2
Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạnh và thân nhân
Mức độ 2
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Mức độ 2
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi mất nguồn nuôi dưỡng
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn than đang nuôi con nhỏ thuộc diện hộ nghèo
Mức độ 2
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Mức độ 2
Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình (Điều 34)
Mức độ 2
Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đăk Song
Mức độ 2
Hỗ trợ lãi suất vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện Đăk Song giai đoan 2015 - 2020
Mức độ 2
Rà soát người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Loading...