Tìm thấy 66 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Mức độ 2
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển viên chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển viên chức
Mức độ 2
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Loading...