Ban giám đốc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 12
Trước hạn: 45.45%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 54.55%
Chi cục bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 3
Trễ hạn 10
Trước hạn: 23.08%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 76.92%
Phòng khoáng sản Tài nguyên nước Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 7
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 1
Trước hạn: 85.71%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 14.29%
Phòng pháp chế chính sách đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng quy hoạch giao đất Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 2
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 8.33%
Trễ hạn: 16.67%
Phòng thanh tra Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng tiếp TN&TKQ lĩnh vực TNMT - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 100
Đúng & trước hạn: 73
Trễ hạn 27
Trước hạn: 53%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 27%
Phòng tổng hợp đánh giá tác động môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng đăng ký thống kê đo đạc Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 20
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 9
Trước hạn: 55%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 45%
Quỹ bảo vệ môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm công nghệ thông tin Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phát triển quỹ đât Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 40
Đúng & trước hạn: 19
Trễ hạn 21
Trước hạn: 47.5%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 52.5%
Văn phòng đăng ký đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 49
Đúng & trước hạn: 43
Trễ hạn 6
Trước hạn: 48.98%
Đúng hạn: 38.78%
Trễ hạn: 12.24%