Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 33
Đúng & trước hạn: 29
Trễ hạn 4
Trước hạn: 69.7%
Đúng hạn: 18.18%
Trễ hạn: 12.12%
Chi cục Giám Định sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 16
Đúng & trước hạn: 12
Trễ hạn 4
Trước hạn: 37.5%
Đúng hạn: 37.5%
Trễ hạn: 25%
Phòng KT&VLXD sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng PTĐT&HTKT sở xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng QLN&TTBĐS sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quy hoạch Kiến trúc
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 25
Đúng & trước hạn: 23
Trễ hạn 2
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 8%