Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lê Anh Tuấn

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa

Phan Ngọc Sơn

Ngày sinh: 15/11/1990

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa

Phan Văn Hà

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa

Lê Nguyên Vũ

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai

Tống Thị Thu Thảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Giám đốc

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai

Thạch Cảnh Tịnh

Ngày sinh:

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

Đơn vị: Lãnh đạo UBND Thành phố Gia Nghĩa

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: