Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Lê Anh Tuấn

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa