Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần (trực tiếp)
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 0 0 0 6329 6095 54 3 94.1 % 5 % 0.9 %
Sở Công thương 0 8 111 5560 5393 1 0 1.1 % 98.9 % 0 %
UBND Huyện Đăk Song 1 0 0 5184 5579 972 12 71.2 % 11.4 % 17.4 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 168 90 49 4796 4454 313 1 63.7 % 29.3 % 7 %
UBND Huyện Cư Jút 2 0 0 4660 4326 79 0 86.3 % 11.9 % 1.8 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 2 0 0 4133 3070 161 0 88.4 % 6.3 % 5.3 %
UBND Huyện Krông Nô 6 0 0 3081 2762 152 14 86.7 % 7.8 % 5.5 %
UBND Huyện Đắk Glong 3 0 0 2996 2819 30 0 70.3 % 28.6 % 1.1 %
UBND Huyện Tuy Đức 1 3 0 2253 2290 384 8 71.8 % 11.4 % 16.8 %
Sở Tư pháp 6 14 108 1477 1275 37 0 92.2 % 4.9 % 2.9 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 55 6 26 1459 1478 4 0 63.2 % 36.5 % 0.3 %
Sở Nội vụ 5 70 9 132 156 1 0 98.7 % 0.6 % 0.7 %
Sở Xây dựng 23 1 30 125 93 5 0 88.2 % 6.5 % 5.3 %
Sở Y tế 15 108 17 124 105 0 0 82.9 % 17.1 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 45 35 24 101 99 27 2 52.5 % 20.2 % 27.3 %
Sở Giao thông Vận tải 94 12 7 95 100 2 1 77 % 21 % 2 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 55 1 24 60 57 6 0 68.4 % 21.1 % 10.5 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26 10 86 52 52 0 0 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 65 7 13 36 34 4 0 85.3 % 2.9 % 11.8 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 22 21 0 1 95.2 % 4.8 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 21 17 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 5 65 18 5 1 1 80 % 0 % 20 %
Sở Tài chính 1 3 28 16 12 1 0 75 % 16.7 % 8.3 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 9 5 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 9 30 3 6 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 16 1 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 192 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6329
Giải quyết: 6095
Trễ hạn: 54
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0.9%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 8
toàn trình: 111
Tiếp nhận: 5560
Giải quyết: 5393
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 1.1%
Đúng hạn: 98.9%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5184
Giải quyết: 5579
Trễ hạn: 972
Trước hạn: 71.2%
Đúng hạn: 11.4%
Trễ hạn: 17.4%
một phần (trực tiếp): 168
một phần (trực tuyến): 90
toàn trình: 49
Tiếp nhận: 4796
Giải quyết: 4454
Trễ hạn: 313
Trước hạn: 63.7%
Đúng hạn: 29.3%
Trễ hạn: 7%
một phần (trực tiếp): 2
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4660
Giải quyết: 4326
Trễ hạn: 79
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 11.9%
Trễ hạn: 1.8%
một phần (trực tiếp): 2
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4133
Giải quyết: 3070
Trễ hạn: 161
Trước hạn: 88.4%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 5.3%
một phần (trực tiếp): 6
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3081
Giải quyết: 2762
Trễ hạn: 152
Trước hạn: 86.7%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 5.5%
một phần (trực tiếp): 3
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2996
Giải quyết: 2819
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 70.3%
Đúng hạn: 28.6%
Trễ hạn: 1.1%
một phần (trực tiếp): 1
một phần (trực tuyến): 3
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2253
Giải quyết: 2290
Trễ hạn: 384
Trước hạn: 71.8%
Đúng hạn: 11.4%
Trễ hạn: 16.8%
một phần (trực tiếp): 6
một phần (trực tuyến): 14
toàn trình: 108
Tiếp nhận: 1477
Giải quyết: 1275
Trễ hạn: 37
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 2.9%
một phần (trực tiếp): 55
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 26
Tiếp nhận: 1459
Giải quyết: 1478
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 63.2%
Đúng hạn: 36.5%
Trễ hạn: 0.3%
một phần (trực tiếp): 5
một phần (trực tuyến): 70
toàn trình: 9
Tiếp nhận: 132
Giải quyết: 156
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 0.7%
một phần (trực tiếp): 23
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 125
Giải quyết: 93
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 88.2%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 5.3%
một phần (trực tiếp): 15
một phần (trực tuyến): 108
toàn trình: 17
Tiếp nhận: 124
Giải quyết: 105
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 82.9%
Đúng hạn: 17.1%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 45
một phần (trực tuyến): 35
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 101
Giải quyết: 99
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 52.5%
Đúng hạn: 20.2%
Trễ hạn: 27.3%
một phần (trực tiếp): 94
một phần (trực tuyến): 12
toàn trình: 7
Tiếp nhận: 95
Giải quyết: 100
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 77%
Đúng hạn: 21%
Trễ hạn: 2%
một phần (trực tiếp): 55
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 68.4%
Đúng hạn: 21.1%
Trễ hạn: 10.5%
một phần (trực tiếp): 26
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 86
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 52
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 65
một phần (trực tuyến): 7
toàn trình: 13
Tiếp nhận: 36
Giải quyết: 34
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 85.3%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 11.8%
một phần (trực tiếp): 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 38
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 45
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 65
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 20%
một phần (trực tiếp): 1
một phần (trực tuyến): 3
toàn trình: 28
Tiếp nhận: 16
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 8.3%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 5
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 9
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 1
một phần (trực tuyến): 20
toàn trình: 16
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 192
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%