Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Công thương 1 11 116 12345 10 12335 2 1 0.7 % 99.3 % 0 %
UBND Huyện Đắk Mil 6 0 0 9174 729 8445 604 3 82.1 % 13.8 % 4.1 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 147 1 156 8682 974 7708 590 8 66.6 % 29.3 % 4.1 %
UBND Huyện Đăk Song 6 1 0 8574 1007 7567 246 1 81.6 % 16.9 % 1.5 %
UBND Huyện Cư Jút 1 0 0 7739 816 6923 115 49 84.2 % 14.6 % 1.2 %
UBND Huyện Krông Nô 2 1 2 7345 659 6686 605 36 92.4 % 6.9 % 0.7 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 1 0 0 6304 798 5506 345 1 80.1 % 17.1 % 2.8 %
UBND Huyện Tuy Đức 5 0 3 5367 416 4951 158 3 85.4 % 13.1 % 1.5 %
UBND Huyện Đắk Glong 2 1 0 4882 365 4517 703 169 61.6 % 30.1 % 8.3 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 63 6 23 3083 39 3044 1 2 80.5 % 19.5 % 0 %
Sở Tư pháp 16 4 95 1721 185 1536 42 6 97.9 % 0.8 % 1.3 %
Sở Y tế 36 46 19 300 113 187 1 1 95.2 % 4.8 % 0 %
Sở Nội vụ 10 42 37 226 204 22 2 1 86.4 % 4.5 % 9.1 %
Sở Giao thông Vận tải 98 12 6 225 16 209 3 0 86.1 % 12.4 % 1.5 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 67 13 13 197 45 152 13 4 55.3 % 43.4 % 1.3 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 39 10 69 125 2 123 0 0 97.6 % 2.4 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 77 5 27 95 2 93 13 1 57 % 30.1 % 12.9 %
Sở Xây dựng 24 1 33 74 20 54 4 3 72.2 % 24.1 % 3.7 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 111 6 6 67 4 63 3 1 98.4 % 1.6 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 57 4 53 2 0 81.1 % 15.1 % 3.8 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1 0 36 28 2 26 0 4 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 15 2 7 26 1 25 0 0 80 % 20 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 46 5 56 19 15 4 38 0 25 % 25 % 50 %
Sở Khoa học và Công nghệ 17 13 12 18 1 17 1 1 94.1 % 0 % 5.9 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 13 25 5 1 4 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 192 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 116
Tiếp nhận: 12345
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 12335
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 0.7%
Đúng hạn: 99.3%
Trễ hạn: 0%
một phần: 6
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9174
Đang xử lý: 729
Trả kết quả: 8445
Trễ hạn: 604
Trước hạn: 82.1%
Đúng hạn: 13.8%
Trễ hạn: 4.1%
một phần: 147
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 156
Tiếp nhận: 8682
Đang xử lý: 974
Trả kết quả: 7708
Trễ hạn: 590
Trước hạn: 66.6%
Đúng hạn: 29.3%
Trễ hạn: 4.1%
một phần: 6
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8574
Đang xử lý: 1007
Trả kết quả: 7567
Trễ hạn: 246
Trước hạn: 81.6%
Đúng hạn: 16.9%
Trễ hạn: 1.5%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7739
Đang xử lý: 816
Trả kết quả: 6923
Trễ hạn: 115
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 14.6%
Trễ hạn: 1.2%
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 7345
Đang xử lý: 659
Trả kết quả: 6686
Trễ hạn: 605
Trước hạn: 92.4%
Đúng hạn: 6.9%
Trễ hạn: 0.7%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6304
Đang xử lý: 798
Trả kết quả: 5506
Trễ hạn: 345
Trước hạn: 80.1%
Đúng hạn: 17.1%
Trễ hạn: 2.8%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 3
Tiếp nhận: 5367
Đang xử lý: 416
Trả kết quả: 4951
Trễ hạn: 158
Trước hạn: 85.4%
Đúng hạn: 13.1%
Trễ hạn: 1.5%
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4882
Đang xử lý: 365
Trả kết quả: 4517
Trễ hạn: 703
Trước hạn: 61.6%
Đúng hạn: 30.1%
Trễ hạn: 8.3%
một phần: 63
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 23
Tiếp nhận: 3083
Đang xử lý: 39
Trả kết quả: 3044
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 80.5%
Đúng hạn: 19.5%
Trễ hạn: 0%
một phần: 16
một phần (trực tuyến): 4
toàn trình: 95
Tiếp nhận: 1721
Đang xử lý: 185
Trả kết quả: 1536
Trễ hạn: 42
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 1.3%
một phần: 36
một phần (trực tuyến): 46
toàn trình: 19
Tiếp nhận: 300
Đang xử lý: 113
Trả kết quả: 187
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
một phần: 10
một phần (trực tuyến): 42
toàn trình: 37
Tiếp nhận: 226
Đang xử lý: 204
Trả kết quả: 22
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 86.4%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 9.1%
một phần: 98
một phần (trực tuyến): 12
toàn trình: 6
Tiếp nhận: 225
Đang xử lý: 16
Trả kết quả: 209
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 86.1%
Đúng hạn: 12.4%
Trễ hạn: 1.5%
một phần: 67
một phần (trực tuyến): 13
toàn trình: 13
Tiếp nhận: 197
Đang xử lý: 45
Trả kết quả: 152
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 55.3%
Đúng hạn: 43.4%
Trễ hạn: 1.3%
một phần: 39
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 69
Tiếp nhận: 125
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 123
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0%
một phần: 77
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 27
Tiếp nhận: 95
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 93
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 57%
Đúng hạn: 30.1%
Trễ hạn: 12.9%
một phần: 24
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 33
Tiếp nhận: 74
Đang xử lý: 20
Trả kết quả: 54
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 72.2%
Đúng hạn: 24.1%
Trễ hạn: 3.7%
một phần: 111
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 6
Tiếp nhận: 67
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 63
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
một phần: 9
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 57
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 53
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 81.1%
Đúng hạn: 15.1%
Trễ hạn: 3.8%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 36
Tiếp nhận: 28
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 26
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 15
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 7
Tiếp nhận: 26
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 0%
một phần: 46
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 56
Tiếp nhận: 19
Đang xử lý: 15
Trả kết quả: 4
Trễ hạn: 38
Trước hạn: 25%
Đúng hạn: 25%
Trễ hạn: 50%
một phần: 17
một phần (trực tuyến): 13
toàn trình: 12
Tiếp nhận: 18
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 17
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 5.9%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 13
toàn trình: 25
Tiếp nhận: 5
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 192
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%