Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Công thương 0 7 111 1401 1398 0 0 2.1 % 97.9 % 0 %
UBND Huyện Đắk Mil 0 0 0 1236 1254 10 0 94 % 5.2 % 0.8 %
UBND Huyện Đăk Song 1 0 0 1078 1047 183 3 69.6 % 12.9 % 17.5 %
UBND Huyện Cư Jút 0 0 0 972 976 4 0 77.4 % 22.2 % 0.4 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 164 89 49 896 821 81 0 64.3 % 25.8 % 9.9 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 0 0 0 775 728 46 0 91.2 % 2.5 % 6.3 %
UBND Huyện Đắk Glong 1 0 0 545 584 9 0 75.2 % 23.3 % 1.5 %
UBND Huyện Krông Nô 4 0 0 537 567 44 4 87.5 % 4.8 % 7.7 %
UBND Huyện Tuy Đức 1 2 0 445 380 73 2 71.3 % 9.5 % 19.2 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 55 6 26 370 379 0 0 55.9 % 44.1 % 0 %
Sở Tư pháp 6 14 108 220 178 15 0 80.3 % 11.2 % 8.5 %
Sở Nội vụ 5 70 9 121 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 44 37 22 22 34 13 0 47.1 % 14.7 % 38.2 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 55 1 24 19 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 15 108 17 18 53 0 0 90.6 % 9.4 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 94 12 7 17 33 1 0 78.8 % 18.2 % 3 %
Sở Xây dựng 23 1 30 8 10 0 0 90 % 10 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 64 7 13 6 12 0 0 91.7 % 8.3 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 6 4 NV 0 0 % 100 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 5 65 5 2 1 0 50 % 0 % 50 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26 10 86 4 6 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 4 4 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 1 3 28 3 6 0 0 66.7 % 33.3 % 0 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 9 30 1 3 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 16 1 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 9 1 3 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 193 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 111
Tiếp nhận: 1401
Giải quyết: 1398
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2.1%
Đúng hạn: 97.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1236
Giải quyết: 1254
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1078
Giải quyết: 1047
Trễ hạn: 183
Trước hạn: 69.6%
Đúng hạn: 12.9%
Trễ hạn: 17.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 972
Giải quyết: 976
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 77.4%
Đúng hạn: 22.2%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 164
Mức độ 3: 89
Mức độ 4: 49
Tiếp nhận: 896
Giải quyết: 821
Trễ hạn: 81
Trước hạn: 64.3%
Đúng hạn: 25.8%
Trễ hạn: 9.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 775
Giải quyết: 728
Trễ hạn: 46
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 6.3%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 545
Giải quyết: 584
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 75.2%
Đúng hạn: 23.3%
Trễ hạn: 1.5%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 537
Giải quyết: 567
Trễ hạn: 44
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 7.7%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 445
Giải quyết: 380
Trễ hạn: 73
Trước hạn: 71.3%
Đúng hạn: 9.5%
Trễ hạn: 19.2%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 370
Giải quyết: 379
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 55.9%
Đúng hạn: 44.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 108
Tiếp nhận: 220
Giải quyết: 178
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 80.3%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 8.5%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 121
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 44
Mức độ 3: 37
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 34
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 47.1%
Đúng hạn: 14.7%
Trễ hạn: 38.2%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 19
Giải quyết: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 108
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 53
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.6%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 94
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 78.8%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 12
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 8.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 5
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 50%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 86
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 66.7%
Đúng hạn: 33.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 3
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 193
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%