Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 2 0 0 20392 414 19978 242 9 91.8 % 7.1 % 1.1 %
Sở Công thương 0 11 115 20204 252 19952 2 1 0.8 % 99.2 % 0 %
UBND Huyện Đăk Song 2 1 0 17529 1224 16305 1877 22 80.3 % 15.8 % 3.9 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 201 75 47 16253 1654 14599 1191 51 64.7 % 28.7 % 6.6 %
UBND Huyện Cư Jút 4 0 0 15446 807 14639 256 33 86.9 % 11.6 % 1.5 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 4 0 0 12581 2069 10512 1614 2 77.3 % 8.4 % 14.3 %
UBND Huyện Krông Nô 8 0 0 11834 1502 10332 596 39 87.6 % 7.4 % 5 %
UBND Huyện Đắk Glong 5 1 0 9790 568 9222 163 4 68.4 % 29.9 % 1.7 %
UBND Huyện Tuy Đức 3 3 0 8265 400 7865 557 80 87.3 % 9.1 % 3.6 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 59 6 18 5162 52 5110 30 1 77.1 % 22.4 % 0.5 %
Sở Tư pháp 16 11 101 4240 155 4085 119 1 95.3 % 2.4 % 2.3 %
Sở Y tế 15 108 18 519 69 450 3 0 84.2 % 15.1 % 0.7 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 50 25 21 404 99 305 62 3 49.2 % 37 % 13.8 %
Sở Giao thông Vận tải 95 13 6 327 16 311 4 4 69.5 % 29.6 % 0.9 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 33 10 82 299 11 288 0 0 96.5 % 3.5 % 0 %
Sở Xây dựng 24 1 35 274 35 239 22 0 84.5 % 6.7 % 8.8 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 65 0 24 251 7 244 10 0 75.8 % 20.1 % 4.1 %
Sở Nội vụ 4 72 9 197 11 186 1 0 98.9 % 0.5 % 0.6 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 86 7 12 168 17 151 11 2 89.4 % 4 % 6.6 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 122 4 118 0 2 99.2 % 0.8 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 35 95 3 92 0 4 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 1 2 15 58 3 55 6 0 56.4 % 32.7 % 10.9 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 5 65 45 32 13 7 2 46.2 % 15.4 % 38.4 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 8 2 3 26 18 8 NV 1 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 16 25 0 25 1 0 96 % 0 % 4 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 5 9 30 16 0 16 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 9 4 5 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 1 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 191 0 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 20392
Đang xử lý: 414
Trả kết quả: 19978
Trễ hạn: 242
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 1.1%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 115
Tiếp nhận: 20204
Đang xử lý: 252
Trả kết quả: 19952
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 0.8%
Đúng hạn: 99.2%
Trễ hạn: 0%
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 17529
Đang xử lý: 1224
Trả kết quả: 16305
Trễ hạn: 1877
Trước hạn: 80.3%
Đúng hạn: 15.8%
Trễ hạn: 3.9%
một phần: 201
một phần (trực tuyến): 75
toàn trình: 47
Tiếp nhận: 16253
Đang xử lý: 1654
Trả kết quả: 14599
Trễ hạn: 1191
Trước hạn: 64.7%
Đúng hạn: 28.7%
Trễ hạn: 6.6%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 15446
Đang xử lý: 807
Trả kết quả: 14639
Trễ hạn: 256
Trước hạn: 86.9%
Đúng hạn: 11.6%
Trễ hạn: 1.5%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12581
Đang xử lý: 2069
Trả kết quả: 10512
Trễ hạn: 1614
Trước hạn: 77.3%
Đúng hạn: 8.4%
Trễ hạn: 14.3%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11834
Đang xử lý: 1502
Trả kết quả: 10332
Trễ hạn: 596
Trước hạn: 87.6%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 5%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9790
Đang xử lý: 568
Trả kết quả: 9222
Trễ hạn: 163
Trước hạn: 68.4%
Đúng hạn: 29.9%
Trễ hạn: 1.7%
một phần: 3
một phần (trực tuyến): 3
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8265
Đang xử lý: 400
Trả kết quả: 7865
Trễ hạn: 557
Trước hạn: 87.3%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 3.6%
một phần: 59
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 18
Tiếp nhận: 5162
Đang xử lý: 52
Trả kết quả: 5110
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 77.1%
Đúng hạn: 22.4%
Trễ hạn: 0.5%
một phần: 16
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 101
Tiếp nhận: 4240
Đang xử lý: 155
Trả kết quả: 4085
Trễ hạn: 119
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 2.3%
một phần: 15
một phần (trực tuyến): 108
toàn trình: 18
Tiếp nhận: 519
Đang xử lý: 69
Trả kết quả: 450
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 15.1%
Trễ hạn: 0.7%
một phần: 50
một phần (trực tuyến): 25
toàn trình: 21
Tiếp nhận: 404
Đang xử lý: 99
Trả kết quả: 305
Trễ hạn: 62
Trước hạn: 49.2%
Đúng hạn: 37%
Trễ hạn: 13.8%
một phần: 95
một phần (trực tuyến): 13
toàn trình: 6
Tiếp nhận: 327
Đang xử lý: 16
Trả kết quả: 311
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 69.5%
Đúng hạn: 29.6%
Trễ hạn: 0.9%
một phần: 33
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 82
Tiếp nhận: 299
Đang xử lý: 11
Trả kết quả: 288
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
một phần: 24
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 35
Tiếp nhận: 274
Đang xử lý: 35
Trả kết quả: 239
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 6.7%
Trễ hạn: 8.8%
một phần: 65
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 251
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 244
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 75.8%
Đúng hạn: 20.1%
Trễ hạn: 4.1%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 72
toàn trình: 9
Tiếp nhận: 197
Đang xử lý: 11
Trả kết quả: 186
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0.6%
một phần: 86
một phần (trực tuyến): 7
toàn trình: 12
Tiếp nhận: 168
Đang xử lý: 17
Trả kết quả: 151
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 89.4%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 6.6%
một phần: 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 122
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 118
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.2%
Đúng hạn: 0.8%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 35
Tiếp nhận: 95
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 92
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 15
Tiếp nhận: 58
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 55
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 56.4%
Đúng hạn: 32.7%
Trễ hạn: 10.9%
một phần: 45
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 65
Tiếp nhận: 45
Đang xử lý: 32
Trả kết quả: 13
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 46.2%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 38.4%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 3
Tiếp nhận: 26
Đang xử lý: 18
Trả kết quả: 8
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 20
toàn trình: 16
Tiếp nhận: 25
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 25
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 4%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 9
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 16
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 9
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 5
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 1
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 191
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%