Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 4 27 0 18888 18062 430 4 74.4 % 23.3 % 2.3 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 207 82 19 14995 14425 770 0 70.3 % 24.3 % 5.4 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 10 0 0 14778 13240 363 0 95.2 % 2.1 % 2.7 %
UBND Huyện Đăk Song 37 10 0 14645 13042 2193 22 72.6 % 10.6 % 16.8 %
UBND Huyện Cư Jút 9 2 0 12258 11651 265 27 74.8 % 23 % 2.2 %
UBND Huyện Krông Nô 24 41 0 10265 9500 551 6 92 % 2.2 % 5.8 %
UBND Huyện Tuy Đức 8 1 0 8636 5056 462 0 78.1 % 12.8 % 9.1 %
UBND Huyện Đắk Glong 95 10 0 8246 7888 1071 0 67.2 % 19.2 % 13.6 %
Sở Công thương 1 15 109 6119 6049 1 0 1 % 99 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 83 0 20 2025 2027 18 0 67.5 % 31.6 % 0.9 %
Sở Tư pháp 19 10 102 1510 1456 75 0 83.9 % 11 % 5.1 %
Sở Y tế 27 140 18 356 326 1 0 85 % 14.7 % 0.3 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 45 36 22 185 236 39 5 66.1 % 17.4 % 16.5 %
Sở Giao thông Vận tải 87 12 3 156 147 0 0 85 % 15 % 0 %
Sở Nội vụ 5 67 7 154 145 1 0 99.3 % 0 % 0.7 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 93 1 25 139 145 3 0 80 % 17.9 % 2.1 %
Sở Xây dựng 35 1 29 127 115 2 0 83.5 % 14.8 % 1.7 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 174 15 3 119 63 53 0 12.7 % 3.2 % 84.1 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21 10 85 104 100 0 0 90 % 10 % 0 %
Thanh tra tỉnh 10 0 0 69 68 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 55 4 5 61 59 0 0 89.8 % 10.2 % 0 %
Sở Tài chính 1 3 28 51 38 18 0 44.7 % 7.9 % 47.4 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 9 1 3 22 8 2 0 62.5 % 12.5 % 25 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 27 14 18 10 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 9 0 30 12 8 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 24 15 10 8 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 1 14 0 9 1 NV 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18888
Giải quyết: 18062
Trễ hạn: 430
Trước hạn: 74.4%
Đúng hạn: 23.3%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 207
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận: 14995
Giải quyết: 14425
Trễ hạn: 770
Trước hạn: 70.3%
Đúng hạn: 24.3%
Trễ hạn: 5.4%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14778
Giải quyết: 13240
Trễ hạn: 363
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 14645
Giải quyết: 13042
Trễ hạn: 2193
Trước hạn: 72.6%
Đúng hạn: 10.6%
Trễ hạn: 16.8%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12258
Giải quyết: 11651
Trễ hạn: 265
Trước hạn: 74.8%
Đúng hạn: 23%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10265
Giải quyết: 9500
Trễ hạn: 551
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 5.8%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8636
Giải quyết: 5056
Trễ hạn: 462
Trước hạn: 78.1%
Đúng hạn: 12.8%
Trễ hạn: 9.1%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8246
Giải quyết: 7888
Trễ hạn: 1071
Trước hạn: 67.2%
Đúng hạn: 19.2%
Trễ hạn: 13.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 109
Tiếp nhận: 6119
Giải quyết: 6049
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 1%
Đúng hạn: 99%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 83
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 2025
Giải quyết: 2027
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 67.5%
Đúng hạn: 31.6%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 1510
Giải quyết: 1456
Trễ hạn: 75
Trước hạn: 83.9%
Đúng hạn: 11%
Trễ hạn: 5.1%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 140
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 356
Giải quyết: 326
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85%
Đúng hạn: 14.7%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 185
Giải quyết: 236
Trễ hạn: 39
Trước hạn: 66.1%
Đúng hạn: 17.4%
Trễ hạn: 16.5%
Mức độ 2: 87
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 156
Giải quyết: 147
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85%
Đúng hạn: 15%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 67
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 154
Giải quyết: 145
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 93
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 139
Giải quyết: 145
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 17.9%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 35
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 127
Giải quyết: 115
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 83.5%
Đúng hạn: 14.8%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 174
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 119
Giải quyết: 63
Trễ hạn: 53
Trước hạn: 12.7%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 84.1%
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 85
Tiếp nhận: 104
Giải quyết: 100
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 69
Giải quyết: 68
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 61
Giải quyết: 59
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 10.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 38
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 44.7%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 47.4%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 62.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 25%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 10
Giải quyết: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%