Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Công thương 0 11 116 9170 87 9083 2 0 0.5 % 99.5 % 0 %
UBND Huyện Đắk Mil 6 0 0 6577 582 5995 553 1 83.6 % 11.5 % 4.9 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 143 21 139 6347 808 5539 449 3 65.6 % 30.8 % 3.6 %
UBND Huyện Đăk Song 11 1 0 6106 886 5220 190 1 81.1 % 17.5 % 1.4 %
UBND Huyện Cư Jút 1 0 0 5646 598 5048 91 48 83.6 % 15.2 % 1.2 %
UBND Huyện Krông Nô 2 2 2 5408 585 4823 579 27 92.7 % 6.6 % 0.7 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 3 0 0 4537 630 3907 280 1 79.9 % 17.7 % 2.4 %
UBND Huyện Tuy Đức 5 0 3 3908 332 3576 130 3 86 % 12.5 % 1.5 %
UBND Huyện Đắk Glong 12 1 0 3469 294 3175 581 34 61.2 % 30.7 % 8.1 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 62 6 23 2206 65 2141 1 1 79.4 % 20.5 % 0.1 %
Sở Tư pháp 8 11 101 1285 187 1098 28 1 98.5 % 0.5 % 1 %
Sở Nội vụ 7 42 37 216 200 16 2 1 81.3 % 6.3 % 12.4 %
Sở Y tế 36 46 19 178 73 105 1 1 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 55 16 19 156 51 105 13 0 52.4 % 45.7 % 1.9 %
Sở Giao thông Vận tải 98 12 6 153 13 140 2 0 88.6 % 10 % 1.4 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 39 10 69 84 5 79 0 0 96.2 % 3.8 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 75 5 27 70 1 69 5 1 60.9 % 33.3 % 5.8 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 107 7 13 54 6 48 3 1 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Xây dựng 22 1 33 53 11 42 3 2 73.8 % 23.8 % 2.4 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 41 3 38 2 0 84.2 % 10.5 % 5.3 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 37 22 5 17 0 4 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 15 2 7 17 0 17 0 0 76.5 % 23.5 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 46 5 65 15 12 3 37 0 33.3 % 33.3 % 33.4 %
Sở Khoa học và Công nghệ 18 14 10 10 1 9 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 13 25 4 0 4 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 192 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 116
Tiếp nhận: 9170
Đang xử lý: 87
Trả kết quả: 9083
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 0.5%
Đúng hạn: 99.5%
Trễ hạn: 0%
một phần: 6
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6577
Đang xử lý: 582
Trả kết quả: 5995
Trễ hạn: 553
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 11.5%
Trễ hạn: 4.9%
một phần: 143
một phần (trực tuyến): 21
toàn trình: 139
Tiếp nhận: 6347
Đang xử lý: 808
Trả kết quả: 5539
Trễ hạn: 449
Trước hạn: 65.6%
Đúng hạn: 30.8%
Trễ hạn: 3.6%
một phần: 11
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6106
Đang xử lý: 886
Trả kết quả: 5220
Trễ hạn: 190
Trước hạn: 81.1%
Đúng hạn: 17.5%
Trễ hạn: 1.4%
một phần: 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5646
Đang xử lý: 598
Trả kết quả: 5048
Trễ hạn: 91
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 15.2%
Trễ hạn: 1.2%
một phần: 2
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 5408
Đang xử lý: 585
Trả kết quả: 4823
Trễ hạn: 579
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 6.6%
Trễ hạn: 0.7%
một phần: 3
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4537
Đang xử lý: 630
Trả kết quả: 3907
Trễ hạn: 280
Trước hạn: 79.9%
Đúng hạn: 17.7%
Trễ hạn: 2.4%
một phần: 5
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 3
Tiếp nhận: 3908
Đang xử lý: 332
Trả kết quả: 3576
Trễ hạn: 130
Trước hạn: 86%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 1.5%
một phần: 12
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3469
Đang xử lý: 294
Trả kết quả: 3175
Trễ hạn: 581
Trước hạn: 61.2%
Đúng hạn: 30.7%
Trễ hạn: 8.1%
một phần: 62
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 23
Tiếp nhận: 2206
Đang xử lý: 65
Trả kết quả: 2141
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 79.4%
Đúng hạn: 20.5%
Trễ hạn: 0.1%
một phần: 8
một phần (trực tuyến): 11
toàn trình: 101
Tiếp nhận: 1285
Đang xử lý: 187
Trả kết quả: 1098
Trễ hạn: 28
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 1%
một phần: 7
một phần (trực tuyến): 42
toàn trình: 37
Tiếp nhận: 216
Đang xử lý: 200
Trả kết quả: 16
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 81.3%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 12.4%
một phần: 36
một phần (trực tuyến): 46
toàn trình: 19
Tiếp nhận: 178
Đang xử lý: 73
Trả kết quả: 105
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 55
một phần (trực tuyến): 16
toàn trình: 19
Tiếp nhận: 156
Đang xử lý: 51
Trả kết quả: 105
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 52.4%
Đúng hạn: 45.7%
Trễ hạn: 1.9%
một phần: 98
một phần (trực tuyến): 12
toàn trình: 6
Tiếp nhận: 153
Đang xử lý: 13
Trả kết quả: 140
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 88.6%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 1.4%
một phần: 39
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 69
Tiếp nhận: 84
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 79
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 0%
một phần: 75
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 27
Tiếp nhận: 70
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 69
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 60.9%
Đúng hạn: 33.3%
Trễ hạn: 5.8%
một phần: 107
một phần (trực tuyến): 7
toàn trình: 13
Tiếp nhận: 54
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 48
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
một phần: 22
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 33
Tiếp nhận: 53
Đang xử lý: 11
Trả kết quả: 42
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 73.8%
Đúng hạn: 23.8%
Trễ hạn: 2.4%
một phần: 9
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 41
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 38
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 5.3%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 37
Tiếp nhận: 22
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 15
một phần (trực tuyến): 2
toàn trình: 7
Tiếp nhận: 17
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 76.5%
Đúng hạn: 23.5%
Trễ hạn: 0%
một phần: 46
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 65
Tiếp nhận: 15
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 3
Trễ hạn: 37
Trước hạn: 33.3%
Đúng hạn: 33.3%
Trễ hạn: 33.4%
một phần: 18
một phần (trực tuyến): 14
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 10
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 13
toàn trình: 25
Tiếp nhận: 4
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 192
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần: 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%