Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị một phần (trực tiếp)
(thủ tục)
một phần (trực tuyến)
(thủ tục)
toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 0 0 0 5509 5375 45 1 93.9 % 5.3 % 0.8 %
Sở Công thương 0 8 111 4690 4703 1 0 1.2 % 98.8 % 0 %
UBND Huyện Đăk Song 1 0 0 4428 4851 925 11 69.2 % 11.7 % 19.1 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 167 90 49 4152 3753 271 1 63.7 % 29 % 7.3 %
UBND Huyện Cư Jút 2 0 0 4089 3806 77 0 85.4 % 12.6 % 2 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 2 0 0 3547 2748 122 0 90.8 % 4.8 % 4.4 %
UBND Huyện Krông Nô 6 0 0 2633 2377 139 14 86.5 % 7.7 % 5.8 %
UBND Huyện Đắk Glong 3 0 0 2453 2337 28 0 70.4 % 28.4 % 1.2 %
UBND Huyện Tuy Đức 1 3 0 1881 1946 378 7 70.2 % 10.3 % 19.5 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 55 6 26 1277 1295 4 0 62.1 % 37.6 % 0.3 %
Sở Tư pháp 6 14 108 1250 1072 32 0 91.2 % 5.8 % 3 %
Sở Nội vụ 5 70 9 132 15 1 0 86.7 % 6.7 % 6.6 %
Sở Y tế 15 108 17 112 94 0 0 88.3 % 11.7 % 0 %
Sở Xây dựng 23 1 30 107 33 4 0 69.7 % 18.2 % 12.1 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 45 35 24 95 85 25 2 51.8 % 18.8 % 29.4 %
Sở Giao thông Vận tải 94 12 7 82 85 2 2 82.4 % 15.3 % 2.3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 55 1 24 59 54 4 0 72.2 % 20.4 % 7.4 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26 10 86 43 39 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 64 7 13 32 32 4 0 84.4 % 3.1 % 12.5 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 21 19 0 1 94.7 % 5.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 18 16 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 5 65 17 4 1 1 75 % 0 % 25 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 9 5 NV 0 0 % 100 % 0 %
Sở Tài chính 1 3 28 8 11 1 0 72.7 % 18.2 % 9.1 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 9 30 3 6 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 20 16 1 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 192 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5509
Giải quyết: 5375
Trễ hạn: 45
Trước hạn: 93.9%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0.8%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 8
toàn trình: 111
Tiếp nhận: 4690
Giải quyết: 4703
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 1.2%
Đúng hạn: 98.8%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 1
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4428
Giải quyết: 4851
Trễ hạn: 925
Trước hạn: 69.2%
Đúng hạn: 11.7%
Trễ hạn: 19.1%
một phần (trực tiếp): 167
một phần (trực tuyến): 90
toàn trình: 49
Tiếp nhận: 4152
Giải quyết: 3753
Trễ hạn: 271
Trước hạn: 63.7%
Đúng hạn: 29%
Trễ hạn: 7.3%
một phần (trực tiếp): 2
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4089
Giải quyết: 3806
Trễ hạn: 77
Trước hạn: 85.4%
Đúng hạn: 12.6%
Trễ hạn: 2%
một phần (trực tiếp): 2
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3547
Giải quyết: 2748
Trễ hạn: 122
Trước hạn: 90.8%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 4.4%
một phần (trực tiếp): 6
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2633
Giải quyết: 2377
Trễ hạn: 139
Trước hạn: 86.5%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 5.8%
một phần (trực tiếp): 3
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2453
Giải quyết: 2337
Trễ hạn: 28
Trước hạn: 70.4%
Đúng hạn: 28.4%
Trễ hạn: 1.2%
một phần (trực tiếp): 1
một phần (trực tuyến): 3
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1881
Giải quyết: 1946
Trễ hạn: 378
Trước hạn: 70.2%
Đúng hạn: 10.3%
Trễ hạn: 19.5%
một phần (trực tiếp): 55
một phần (trực tuyến): 6
toàn trình: 26
Tiếp nhận: 1277
Giải quyết: 1295
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 62.1%
Đúng hạn: 37.6%
Trễ hạn: 0.3%
một phần (trực tiếp): 6
một phần (trực tuyến): 14
toàn trình: 108
Tiếp nhận: 1250
Giải quyết: 1072
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 3%
một phần (trực tiếp): 5
một phần (trực tuyến): 70
toàn trình: 9
Tiếp nhận: 132
Giải quyết: 15
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 86.7%
Đúng hạn: 6.7%
Trễ hạn: 6.6%
một phần (trực tiếp): 15
một phần (trực tuyến): 108
toàn trình: 17
Tiếp nhận: 112
Giải quyết: 94
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.3%
Đúng hạn: 11.7%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 23
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 107
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 69.7%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 12.1%
một phần (trực tiếp): 45
một phần (trực tuyến): 35
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 95
Giải quyết: 85
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 51.8%
Đúng hạn: 18.8%
Trễ hạn: 29.4%
một phần (trực tiếp): 94
một phần (trực tuyến): 12
toàn trình: 7
Tiếp nhận: 82
Giải quyết: 85
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 82.4%
Đúng hạn: 15.3%
Trễ hạn: 2.3%
một phần (trực tiếp): 55
một phần (trực tuyến): 1
toàn trình: 24
Tiếp nhận: 59
Giải quyết: 54
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 72.2%
Đúng hạn: 20.4%
Trễ hạn: 7.4%
một phần (trực tiếp): 26
một phần (trực tuyến): 10
toàn trình: 86
Tiếp nhận: 43
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 64
một phần (trực tuyến): 7
toàn trình: 13
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 32
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 84.4%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 12.5%
một phần (trực tiếp): 4
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 0
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 19
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 38
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 45
một phần (trực tuyến): 5
toàn trình: 65
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 25%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 10
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 5
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 1
một phần (trực tuyến): 3
toàn trình: 28
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 72.7%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 9.1%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 9
toàn trình: 30
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 6
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 1
một phần (trực tuyến): 20
toàn trình: 16
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 0
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 2
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
một phần (trực tiếp): 192
một phần (trực tuyến): 0
toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%