Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Đắk Mil 1 3 0 31589 31405 1632 22 75.1 % 19.7 % 5.2 %
UBND Huyện Đăk Rlấp 171 83 48 25372 25639 2032 1 68.6 % 23.5 % 7.9 %
UBND Huyện Đăk Song 17 5 0 24426 23045 4512 62 69.1 % 11.4 % 19.5 %
UBND Thành phố Gia Nghĩa 0 0 0 23787 22442 959 0 87.9 % 7.8 % 4.3 %
UBND Huyện Cư Jút 0 0 0 20404 20500 749 30 76.9 % 19.4 % 3.7 %
UBND Huyện Krông Nô 2 0 0 16999 16304 825 16 92.8 % 2.1 % 5.1 %
UBND Huyện Đắk Glong 1 0 0 13744 13510 1264 0 74.4 % 16.2 % 9.4 %
UBND Huyện Tuy Đức 1 1 1 13415 11338 3722 0 58.2 % 9 % 32.8 %
Sở Công thương 2 15 108 13271 12958 2 0 1 % 99 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 68 0 20 4274 4243 19 2 72 % 27.6 % 0.4 %
Sở Tư pháp 6 14 108 3025 2900 159 0 87.2 % 7.3 % 5.5 %
Sở Y tế 15 108 17 671 675 2 0 87.3 % 12.4 % 0.3 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 44 36 22 496 485 69 17 63.5 % 22.3 % 14.2 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 55 1 25 372 380 5 1 77.6 % 21.1 % 1.3 %
Sở Giao thông Vận tải 95 12 6 283 283 4 1 80.9 % 17.7 % 1.4 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 32 10 86 251 247 0 0 90.7 % 9.3 % 0 %
Sở Xây dựng 23 1 30 246 231 7 2 83.5 % 13.4 % 3.1 %
Sở Nội vụ 5 65 7 222 201 1 1 99.5 % 0 % 0.5 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 45 4 65 142 162 148 0 6.8 % 1.9 % 91.3 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 130 130 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 51 7 6 104 111 6 1 87.4 % 7.2 % 5.4 %
Sở Tài chính 1 3 28 102 112 56 0 42 % 8 % 50 %
Sở Thông tin và Truyền thông 1 23 15 49 45 0 1 100 % 0 % 0 %
Ban quản lý DA đầu tư XD các Công trình dân dụng và công nghiệp 9 1 3 44 16 2 0 81.3 % 6.3 % 12.4 %
Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 0 9 30 25 23 0 2 87 % 13 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 19 16 18 17 0 0 100 % 0 % 0 %
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG 0 0 10 12 2 NV 0 0 % 100 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 31589
Giải quyết: 31405
Trễ hạn: 1632
Trước hạn: 75.1%
Đúng hạn: 19.7%
Trễ hạn: 5.2%
Mức độ 2: 171
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 25372
Giải quyết: 25639
Trễ hạn: 2032
Trước hạn: 68.6%
Đúng hạn: 23.5%
Trễ hạn: 7.9%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24426
Giải quyết: 23045
Trễ hạn: 4512
Trước hạn: 69.1%
Đúng hạn: 11.4%
Trễ hạn: 19.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23787
Giải quyết: 22442
Trễ hạn: 959
Trước hạn: 87.9%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 4.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20404
Giải quyết: 20500
Trễ hạn: 749
Trước hạn: 76.9%
Đúng hạn: 19.4%
Trễ hạn: 3.7%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16999
Giải quyết: 16304
Trễ hạn: 825
Trước hạn: 92.8%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 5.1%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13744
Giải quyết: 13510
Trễ hạn: 1264
Trước hạn: 74.4%
Đúng hạn: 16.2%
Trễ hạn: 9.4%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 13415
Giải quyết: 11338
Trễ hạn: 3722
Trước hạn: 58.2%
Đúng hạn: 9%
Trễ hạn: 32.8%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 108
Tiếp nhận: 13271
Giải quyết: 12958
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 1%
Đúng hạn: 99%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 68
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 4274
Giải quyết: 4243
Trễ hạn: 19
Trước hạn: 72%
Đúng hạn: 27.6%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 108
Tiếp nhận: 3025
Giải quyết: 2900
Trễ hạn: 159
Trước hạn: 87.2%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 5.5%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 108
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 671
Giải quyết: 675
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 87.3%
Đúng hạn: 12.4%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 44
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 496
Giải quyết: 485
Trễ hạn: 69
Trước hạn: 63.5%
Đúng hạn: 22.3%
Trễ hạn: 14.2%
Mức độ 2: 55
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 372
Giải quyết: 380
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 77.6%
Đúng hạn: 21.1%
Trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 95
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 283
Giải quyết: 283
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 80.9%
Đúng hạn: 17.7%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 86
Tiếp nhận: 251
Giải quyết: 247
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.7%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 246
Giải quyết: 231
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 83.5%
Đúng hạn: 13.4%
Trễ hạn: 3.1%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 222
Giải quyết: 201
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 45
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận: 142
Giải quyết: 162
Trễ hạn: 148
Trước hạn: 6.8%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 91.3%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 130
Giải quyết: 130
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 51
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 104
Giải quyết: 111
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 7.2%
Trễ hạn: 5.4%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 102
Giải quyết: 112
Trễ hạn: 56
Trước hạn: 42%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 50%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 49
Giải quyết: 45
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 44
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 81.3%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 12.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 25
Giải quyết: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87%
Đúng hạn: 13%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 12
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%