CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 2.002400.000.00.00.H16 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Phòng, chống tham nhũng
2 2.002401.000.00.00.H16 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Phòng, chống tham nhũng
3 2.002402.000.00.00.H16 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra tỉnh Phòng, chống tham nhũng
4 2.002403.000.00.00.H16 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra tỉnh Phòng, chống tham nhũng
5 1.010943.000.00.00.H16 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
6 2.002407.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
7 2.002411.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
8 2.002394.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo
9 2.002499.000.00.00.H16 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư