CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 45 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009645.000.00.00.H16 Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư
2 1.005104.000.00.00.H16 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 1.005111.000.00.00.H16 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 1.005114.000.00.00.H16 ................................ Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 1.005145.000.00.00.H16 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 1.005154.000.00.00.H16 Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 2.000338.000.00.00.H16 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 2.000368.000.00.00.H16 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9 2.001583.000.00.00.H16 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10 2.002011.000.00.00.H16 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11 2.002043.000.00.00.H16 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 1.009653.000.00.00.H16 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh Đầu tư
13 1.005361.000.00.00.H16 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư
14 1.005124.000.00.00.H16 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
15 1.005096.000.00.00.H16 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp