CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003999.000.00.00.H16 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
2 1.003649.000.00.00.H16 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
3 2.001683.000.00.00.H16 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
4 2.001717.000.00.00.H16 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
5 1.001624.000.00.00.H16 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tôn giáo Chính phủ
6 1.001626.000.00.00.H16 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tôn giáo Chính phủ
7 1.001628.000.00.00.H16 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tôn giáo Chính phủ
8 1.009333.000.00.00.H16 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Công chức, viên chức
9 1.009332.000.00.00.H16 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Công chức, viên chức