CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code
1 1.007616.000.00.00.H16 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệp
2 2.002206.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách(PTCĐT) Sở Tài chính Ngân sách Nhà nước
3 1.007618.000.00.00.H16 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. Sở Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệp
4 1.007619.000.00.00.H16 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệp
5 1.007621.000.00.00.H16 Quyết toán kinh phí sản xuất sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Sở Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệp
6 2.002217.000.00.00.H16 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
7 1.007623.000.00.00.H16 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Sở Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệp
8 1.006339.000.00.00.H16 Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Tài chính Quản lý công sản
9 1.006345.000.00.00.H16 Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Sở Tài chính Quản lý công sản
10 1.006344.000.00.00.H16 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Sở Tài chính Quản lý công sản
11 1.005415.000.00.00.H16 Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý Sở Tài chính Quản lý công sản
12 2.002173.000.00.00.H16 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Quản lý công sản
13 1.006241.000.00.00.H16 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
14 1.007614.000.00.00.H16 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Sở Tài chính Quản lý giá
15 1.005429.000.00.00.H16 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản