CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 38 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003868.000.00.00.H16 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
2 2.001098.000.00.00.H16 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3 1.003483.000.00.00.H16 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản
4 2.001087.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 2.001786.000.00.00.H16 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
6 1.005442.000.00.00.H16 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
7 2.001765.000.00.00.H16 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8 1.003725.000.00.00.H16 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất Bản
9 2.001564.000.00.00.H16 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
10 1.004470.000.00.00.H16 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
11 2.001091.000.00.00.H16 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
12 1.003384.000.00.00.H16 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 1.004153.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản
14 2.001173.000.00.00.H16 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
15 2.001744.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản