CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
1 1.003868.000.00.00.H16 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
2 1.003483.000.00.00.H16 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
3 2.001098.000.00.00.H16 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
4 2.001087.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 1.003725.000.00.00.H16 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
6 1.005442.000.00.00.H16 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 2.001765.000.00.00.H16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8 2.001564.000.00.00.H16 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
9 1.004470.000.00.00.H16 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 2.001091.000.00.00.H16 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 1.004153.000.00.00.H16 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
12 1.003384.000.00.00.H16 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 2.001744.000.00.00.H16 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
14 2.001173.000.00.00.H16 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
15 2.001171.000.00.00.H16 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí