CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 73 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Ngân sách Nhà nước
2 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách(PTCĐT) Ngân sách Nhà nước
3 Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý công sản
4 Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước Quản lý công sản
5 Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Quản lý công sản
6 Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ Quản lý công sản
7 Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
8 Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý Quản lý công sản
9 Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý Quản lý công sản
10 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Quản lý công sản
11 Báo cáo kê khai tài sản nhà nước Quản lý công sản
12 Báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý sử dụng TSNN Quản lý công sản
13 Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng Quản lý công sản
14 Xác định quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao Quản lý công sản
15 Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Quản lý công sản