CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
31 1.001055.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/Huyện Tôn giáo Chính phủ
32 1.003943.000.00.00.H16 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Sở Y tế Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
33 1.001699.000.00.00.H16 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
34 2.001406.000.00.00.H16 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp Quận/Huyện Chứng thực
35 2.002080.000.00.00.H16 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Quận/Huyện Hòa giải cơ sở
36 1.001022.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
37 2.000305.000.00.00.H16 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/Huyện Thi đua - Khen thưởng
38 1.001078.000.00.00.H16 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Quận/Huyện Tôn giáo Chính phủ
39 1.001699.000.00.00.H16 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
40 2.001009.000.00.00.H16 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Cấp Quận/Huyện Chứng thực
41 1.004441.000.00.00.H16 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp Quận/Huyện GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
42 1.000689.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/Huyện Hộ tịch
43 1.000748.000.00.00.H16 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Cấp Quận/Huyện Thi đua - Khen thưởng
44 2.000815.000.00.00.H16 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/Huyện Chứng thực
45 1.004443.000.00.00.H16 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/Huyện GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác