CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 222 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.001212.000.00.00.H16 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
62 2.002174.000.00.00.H16 Thủ tục tiếp công dân Thanh tra
63 2.002186.000.00.00.H16 Thủ tục giải quyết tố cáo Thanh tra
64 2.001880.000.00.00.H16 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
65 1.001699.000.00.00.H16 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Bảo trợ xã hội
66 2.002096.000.00.00.H16 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng
67 1.003140.000.00.00.H16 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
68 1.004440.000.00.00.H16 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại GD đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
69 2.002080.000.00.00.H16 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải cơ sở
70 1.001022.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
71 2.000779.000.00.00.H16 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
72 1.003783.000.00.00.H16 Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức, biên chế
73 2.001819.000.00.00.H16 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Nông nghiệp
74 1.000123.000.00.00.H16 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
75 2.000305.000.00.00.H16 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng