STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.07.H16-230105-0001 05/01/2023 02/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 20 ngày.
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ THỤC SAO MAI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
2 000.00.07.H16-230207-0002 07/02/2023 28/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG - ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
3 000.00.07.H16-230207-0003 07/02/2023 28/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
4 000.00.07.H16-221208-0001 08/12/2022 29/12/2022 02/03/2023
Trễ hạn 45 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TẬP ĐOÀN AI Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC