STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.10.H16-221202-0002 02/12/2022 09/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ NAM CÁT TIÊN
2 000.00.10.H16-221212-0014 12/12/2022 06/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 15
3 000.00.10.H16-230223-0003 23/02/2023 01/03/2023 02/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y HÀ LOAN
4 000.00.10.H16-230223-0005 23/02/2023 01/03/2023 02/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y HÀ LOAN