STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.11.H16-230207-0002 07/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ GIỐNG NÔNG, LÂM NGHIỆP Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tài chính - Trung tâm HCC