STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.16.H16-230302-0002 02/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BQL DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK SONG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
2 000.00.16.H16-230209-0002 09/02/2023 09/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
3 000.00.16.H16-230113-0001 13/01/2023 24/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK MIL Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
4 000.00.16.H16-230222-0001 22/02/2023 15/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Xây dựng - Trung tâm HCC
5 000.00.16.H16-221229-0001 29/12/2022 03/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐẮK NÔNG Văn phòng Sở Xây dựng