STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.02.H16-221103-0042 03/11/2022 15/12/2022 05/04/2024
Trễ hạn 339 ngày.
CÔNG TY TNHH N&S
2 000.00.02.H16-230315-0011 15/03/2023 26/04/2023 05/04/2024
Trễ hạn 245 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIỆT NGUYÊN