STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.06.H16-240504-0001 04/05/2024 10/05/2024 13/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI