STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.10.H16-240314-0011 14/03/2024 15/03/2024 17/03/2024
Trễ hạn 0 ngày.
BÙI THANH TÙNG