STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.36.H16-230320-0044 20/03/2023 06/03/2024 10/04/2024
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN TÁ TÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
2 000.00.36.H16-230330-0059 30/03/2023 30/11/2023 05/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
3 000.00.36.H16-230330-0063 30/03/2023 30/11/2023 05/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
4 000.00.36.H16-230330-0065 30/03/2023 30/11/2023 05/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 5) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
5 000.00.36.H16-230330-0060 30/03/2023 30/11/2023 05/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
6 000.00.36.H16-230330-0062 30/03/2023 30/11/2023 05/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 3) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
7 000.00.36.H16-230330-0066 30/03/2023 30/11/2023 05/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 6) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
8 000.00.36.H16-230330-0067 30/03/2023 11/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 7) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
9 000.00.36.H16-230413-0067 13/04/2023 04/12/2023 09/01/2024
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
10 000.00.36.H16-230413-0068 13/04/2023 05/12/2023 10/01/2024
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 3) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
11 000.00.36.H16-230413-0065 13/04/2023 05/12/2023 10/01/2024
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN MINH TRÍ (BỘ 1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
12 000.00.36.H16-230414-0007 14/04/2023 17/05/2023 09/01/2024
Trễ hạn 168 ngày.
NGUYỄN MẠNH HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
13 000.00.36.H16-230427-0041 27/04/2023 16/02/2024 13/03/2024
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN QUANG ANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
14 000.00.36.H16-230609-0067 09/06/2023 06/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG KIM QUÝ CN ĐỖ THỊ LUYẾN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
15 000.00.36.H16-230719-0017 19/07/2023 11/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ PHONG NGA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
16 000.00.36.H16-230825-0066 25/08/2023 15/12/2023 10/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN TIẾN DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
17 000.00.36.H16-230915-0039 15/09/2023 28/12/2023 27/02/2024
Trễ hạn 42 ngày.
PHẠM THỊ THU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
18 000.00.36.H16-230921-0021 21/09/2023 11/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 18 ngày.
ĐẶNG NGỌC SÁU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
19 000.00.36.H16-230926-0040 26/09/2023 01/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐINH TỪ LIÊM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
20 000.00.36.H16-230927-0050 27/09/2023 23/01/2024 07/03/2024
Trễ hạn 32 ngày.
LÊ MINH TÀI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
21 000.00.36.H16-230927-0056 27/09/2023 22/11/2023 15/03/2024
Trễ hạn 81 ngày.
NGUYỄN MINH ĐỨC (BỘ 1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
22 000.00.36.H16-230927-0058 27/09/2023 22/11/2023 15/03/2024
Trễ hạn 81 ngày.
NGUYỄN MINH ĐỨC (BỘ 3) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
23 000.00.36.H16-230927-0057 27/09/2023 22/11/2023 15/03/2024
Trễ hạn 81 ngày.
NGUYỄN MINH ĐỨC (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
24 000.00.36.H16-230927-0059 27/09/2023 22/11/2023 15/03/2024
Trễ hạn 81 ngày.
NGUYỄN MINH ĐỨC (BỘ 4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
25 000.00.36.H16-230927-0060 27/09/2023 22/11/2023 15/03/2024
Trễ hạn 81 ngày.
NGUYỄN MINH ĐỨC (BỘ 5) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
26 000.00.36.H16-231005-0060 05/10/2023 26/01/2024 27/02/2024
Trễ hạn 22 ngày.
VŨ THỊ KIM TUYẾT (DỰ ÁN 212 HỘ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
27 000.00.36.H16-231006-0039 06/10/2023 27/12/2023 10/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TIẾN DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
28 000.00.36.H16-231006-0051 06/10/2023 04/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THANH BÌNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
29 000.00.36.H16-231013-0029 13/10/2023 14/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 24 ngày.
PHẠM HỮU HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
30 000.00.36.H16-231016-0021 16/10/2023 19/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐÀO THUỴ NGHIÊM (DỰ ÁN 212 HỘ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
31 000.00.36.H16-231023-0022 23/10/2023 23/11/2023 06/02/2024
Trễ hạn 52 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH THẾ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
32 000.00.36.H16-231025-0054 25/10/2023 22/11/2023 27/02/2024
Trễ hạn 68 ngày.
ĐINH QUANG HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
33 000.00.36.H16-231101-0020 01/11/2023 18/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN ÁNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
34 000.00.36.H16-231109-0046 09/11/2023 11/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THỊ NHUNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
35 000.00.36.H16-231114-0050 14/11/2023 14/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO (DỰ ÁN 212 HỘ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
36 000.00.36.H16-231114-0058 14/11/2023 14/12/2023 23/01/2024
Trễ hạn 27 ngày.
HOÀNG NGỌC SƠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
37 000.00.36.H16-231115-0040 15/11/2023 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ OANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
38 000.00.36.H16-231117-0004 17/11/2023 19/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 22 ngày.
LÊ MINH DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
39 000.00.36.H16-231121-0058 21/11/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ THỊ KIM LIÊN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
40 000.00.36.H16-231123-0001 23/11/2023 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN NGỌC MINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
41 000.00.36.H16-231123-0019 23/11/2023 25/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ BẢY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
42 000.00.36.H16-231124-0064 24/11/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VIỆT HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
43 000.00.36.H16-231130-0005 30/11/2023 01/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 21 ngày.
PHẠM THỊ NHẠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
44 000.00.36.H16-231130-0035 30/11/2023 02/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VIỆT HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
45 000.00.36.H16-231204-0026 04/12/2023 04/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIỂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
46 000.00.36.H16-231204-0029 04/12/2023 02/01/2024 03/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG HỒNG HẢI (DỰ ÁN 212 HỘ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
47 000.00.36.H16-231205-0063 05/12/2023 05/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN TÀI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
48 000.00.36.H16-231205-0080 05/12/2023 08/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN TIN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
49 000.00.36.H16-231206-0048 06/12/2023 08/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHAN XUÂN THỊNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
50 000.00.36.H16-231206-0054 06/12/2023 08/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ MẠNH CƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
51 000.00.36.H16-231207-0024 07/12/2023 10/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ QUỐC HUY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
52 000.00.36.H16-231208-0050 08/12/2023 29/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THỊ MINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
53 000.00.36.H16-231211-0040 11/12/2023 02/01/2024 13/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC CSD LƯƠNG XUÂN QUYỀN CSD LƯƠNG NGUYỄN MINH QUÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
54 000.00.36.H16-231212-0016 12/12/2023 16/01/2024 26/02/2024
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN THỊ LÀI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
55 000.00.36.H16-231212-0023 12/12/2023 16/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
CHÂU BẢO LÂM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
56 000.00.36.H16-231212-0039 12/12/2023 28/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TOẢN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
57 000.00.36.H16-231213-0042 13/12/2023 15/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN TRỌNG HẬU (BỘ 1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
58 000.00.36.H16-231213-0043 13/12/2023 15/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN TRỌNG HẬU (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
59 000.00.36.H16-231214-0014 14/12/2023 12/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TRÌNH THU NGÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
60 000.00.36.H16-231214-0032 14/12/2023 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VIẾT SƠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
61 000.00.36.H16-231214-0035 14/12/2023 16/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG LỆ TRANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
62 000.00.36.H16-231215-0003 15/12/2023 08/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU DƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
63 000.00.36.H16-231215-0014 15/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VƯƠNG BẢO NGỌC (BỘ 1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
64 000.00.36.H16-231215-0015 15/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VƯƠNG BẢO NGỌC (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
65 000.00.36.H16-231215-0016 15/12/2023 17/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
66 000.00.36.H16-231215-0020 15/12/2023 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ DIỄN (BỘ 1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
67 000.00.36.H16-231215-0022 15/12/2023 17/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 27 ngày.
BÙI THỊ DIỄN (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
68 000.00.36.H16-231215-0053 15/12/2023 17/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI HOA THÁM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
69 000.00.36.H16-231218-0007 18/12/2023 09/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THỊ TOÀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
70 000.00.36.H16-231218-0013 18/12/2023 02/02/2024 02/05/2024
Trễ hạn 62 ngày.
NGUYỄN QUỐC TOẢN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
71 000.00.36.H16-231218-0022 18/12/2023 22/01/2024 26/02/2024
Trễ hạn 25 ngày.
LÊ VĂN ĐỊNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
72 000.00.36.H16-231218-0046 18/12/2023 02/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐINH QUANG HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
73 000.00.36.H16-231219-0005 19/12/2023 05/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
VÕ TẤN HẠNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
74 000.00.36.H16-231219-0021 19/12/2023 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
MAI TRUNG DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
75 000.00.36.H16-231219-0030 19/12/2023 19/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ VĂN THĂNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
76 000.00.36.H16-231219-0032 19/12/2023 19/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THỊ THU HƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
77 000.00.36.H16-231219-0033 19/12/2023 19/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THỊ THU THUỶ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
78 000.00.36.H16-231219-0035 19/12/2023 19/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TẠ THỊ CẨM NHUNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
79 000.00.36.H16-231219-0056 19/12/2023 10/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ XUYẾN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
80 000.00.36.H16-231220-0017 20/12/2023 22/01/2024 01/03/2024
Trễ hạn 29 ngày.
TRƯƠNG THỊ THUÝ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
81 000.00.36.H16-231220-0027 20/12/2023 25/04/2024 15/05/2024
Trễ hạn 12 ngày.
VÕ XUÂN PHẬN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
82 000.00.36.H16-231221-0016 21/12/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN CÔNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
83 000.00.36.H16-231221-0023 21/12/2023 09/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ HỮU NGHỊ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
84 000.00.36.H16-231221-0055 21/12/2023 28/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
HỘ ÔNG THÂN VĂN HẠNH (BIẾN ĐỘNG + CẤP ĐỔI) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
85 000.00.36.H16-231221-0062 21/12/2023 14/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM NGỌC CƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
86 000.00.36.H16-231222-0034 22/12/2023 24/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGÔ THỊ GÁI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
87 000.00.36.H16-231225-0045 25/12/2023 02/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ ĐÌNH CƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
88 000.00.36.H16-231226-0026 26/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ ĐỨC TRUNG + TC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
89 000.00.36.H16-231226-0037 26/12/2023 03/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỆU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
90 000.00.36.H16-231226-0041 26/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ TRẦN THỊ KHUY Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
91 000.00.36.H16-231228-0013 28/12/2023 26/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI ĐÌNH VINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
92 000.00.36.H16-231228-0024 28/12/2023 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
93 000.00.36.H16-231228-0032 28/12/2023 22/02/2024 21/03/2024
Trễ hạn 20 ngày.
TRỊNH VĂN TÀI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
94 000.00.36.H16-231228-0049 28/12/2023 16/02/2024 26/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN ĐÌNH HOÀNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
95 000.00.36.H16-231228-0057 28/12/2023 05/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THANH THỦY (ĐÍNH CHÍNH + CẤP ĐỔI) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
96 000.00.36.H16-231228-0058 28/12/2023 30/01/2024 01/03/2024
Trễ hạn 23 ngày.
VÕ THỊ HUYỀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
97 000.00.36.H16-240102-0012 02/01/2024 25/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH HẢI QUÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
98 000.00.36.H16-240103-0015 03/01/2024 06/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
VŨ THỊ LÝ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
99 000.00.36.H16-240103-0034 03/01/2024 21/02/2024 13/03/2024
Trễ hạn 15 ngày.
PHẠM VĂN MINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
100 000.00.36.H16-240103-0046 03/01/2024 02/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ THỊ NHAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
101 000.00.36.H16-240104-0033 04/01/2024 28/03/2024 19/04/2024
Trễ hạn 16 ngày.
TRẦN VĂN THẮNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
102 000.00.36.H16-240105-0040 05/01/2024 23/04/2024 25/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
103 000.00.36.H16-240108-0039 08/01/2024 27/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
104 000.00.36.H16-240109-0031 09/01/2024 27/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN QUỐC HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
105 000.00.36.H16-240110-0037 10/01/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VƯƠNG THỊ THU TRÚC (BỘ 1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
106 000.00.36.H16-240110-0039 10/01/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VƯƠNG THỊ THU TRÚC (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
107 000.00.36.H16-240110-0040 10/01/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VƯƠNG THỊ BÍCH THUỲ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
108 000.00.36.H16-240111-0018 11/01/2024 12/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
VÕ THỊ HỒNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
109 000.00.36.H16-240116-0015 16/01/2024 15/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN ANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
110 000.00.36.H16-240119-0015 19/01/2024 16/04/2024 08/05/2024
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN THANH MẪN (BỘ 2) (TRÚNG ĐẤU GIÁ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
111 000.00.36.H16-240119-0019 19/01/2024 26/04/2024 08/05/2024
Trễ hạn 6 ngày.
HỒ VĂN BỘ (TRÚNG ĐẤU GIÁ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
112 000.00.36.H16-240119-0023 19/01/2024 22/04/2024 08/05/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN NĂNG SƠN (BỘ 3) (TRÚNG ĐẤU GIÁ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
113 000.00.36.H16-240122-0047 22/01/2024 07/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN THỊ THU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
114 000.00.36.H16-240123-0024 23/01/2024 15/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN DUY HIẾU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
115 000.00.36.H16-240124-0032 24/01/2024 01/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN THỊ CHÂU GIANG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
116 000.00.36.H16-240124-0034 24/01/2024 01/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 27 ngày.
DƯƠNG THỊ TÂM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
117 000.00.36.H16-240124-0042 24/01/2024 16/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THANH VƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
118 000.00.36.H16-240124-0044 24/01/2024 05/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN TRẦN THỊ HƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
119 000.00.36.H16-240124-0059 24/01/2024 01/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 16 ngày.
MA THỊ NGÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
120 000.00.36.H16-240129-0034 29/01/2024 25/03/2024 25/04/2024
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN VĂN THỊNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
121 000.00.36.H16-240130-0019 30/01/2024 29/03/2024 10/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ THỊ ÁNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
122 000.00.36.H16-240130-0038 30/01/2024 29/03/2024 10/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH NINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
123 000.00.36.H16-240201-0012 01/02/2024 11/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI THỊ DIỄN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
124 000.00.36.H16-240202-0031 02/02/2024 07/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN SỸ MẠI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
125 000.00.36.H16-240205-0003 05/02/2024 08/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN PHI NINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
126 000.00.36.H16-240205-0033 05/02/2024 13/03/2024 22/04/2024
Trễ hạn 28 ngày.
LÊ TRỌNG BÌNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
127 000.00.36.H16-240207-0005 07/02/2024 15/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ VĂN NAM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
128 000.00.36.H16-240219-0013 19/02/2024 22/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN THÀNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
129 000.00.36.H16-240220-0009 20/02/2024 21/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ ĐÌNH CÚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
130 000.00.36.H16-240221-0043 21/02/2024 04/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 16 ngày.
PHẠM HỒNG SƠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
131 000.00.36.H16-240226-0017 26/02/2024 16/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN GIA MẠC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
132 000.00.36.H16-240304-0005 04/03/2024 01/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN NGỌC LAN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
133 000.00.36.H16-240305-0029 05/03/2024 02/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
VÕ VĂN VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
134 000.00.36.H16-240305-0069 05/03/2024 04/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI BÀNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
135 000.00.36.H16-240307-0018 07/03/2024 04/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ HOÀNG LONG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
136 000.00.36.H16-240307-0054 07/03/2024 08/04/2024 25/04/2024
Trễ hạn 13 ngày.
BÙI THỊ HỒNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
137 000.00.36.H16-240311-0062 11/03/2024 19/04/2024 08/05/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ MINH ĐỨC (BỘ 3) (TRÚNG ĐẤU GIÁ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
138 000.00.36.H16-240313-0030 13/03/2024 10/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN THỊ THU HÀ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
139 000.00.36.H16-240314-0035 14/03/2024 11/04/2024 14/05/2024
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN VĂN THÔNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
140 000.00.36.H16-240315-0054 15/03/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN THỊ HẠNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
141 000.00.36.H16-240318-0032 18/03/2024 01/04/2024 26/04/2024
Trễ hạn 19 ngày.
PHẠM VĂN TÍNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
142 000.00.36.H16-240319-0021 19/03/2024 16/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐÀO TÂM NIỆM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
143 000.00.36.H16-240319-0054 19/03/2024 09/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN TẤN DŨNG CN PHẠM ĐỨC TRUNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
144 000.00.36.H16-240319-0066 19/03/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ THUỲ DƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
145 000.00.36.H16-240320-0021 20/03/2024 15/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HÀ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
146 000.00.36.H16-240320-0052 20/03/2024 17/04/2024 08/05/2024
Trễ hạn 13 ngày.
ĐẶNG VĂN TRÌ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
147 000.00.36.H16-240321-0056 21/03/2024 04/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LẠI THẾ XUYẾN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
148 000.00.36.H16-240325-0054 25/03/2024 15/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN CÔNG SƠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
149 000.00.36.H16-240326-0064 26/03/2024 16/04/2024 23/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN XUYẾN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
150 000.00.36.H16-240328-0007 28/03/2024 18/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HÀ THÁI HOÀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
151 000.00.36.H16-240329-0002 29/03/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
152 000.00.36.H16-240329-0015 29/03/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN MINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
153 000.00.36.H16-240329-0031 29/03/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
154 000.00.36.H16-240329-0044 29/03/2024 26/04/2024 03/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ THU THUỶ (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
155 000.00.36.H16-240401-0059 01/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM CÚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
156 000.00.36.H16-240404-0028 04/04/2024 05/04/2024 06/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ VÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
157 000.00.36.H16-240404-0032 04/04/2024 05/04/2024 06/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
CHU THẾ CƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
158 000.00.36.H16-240404-0040 04/04/2024 05/04/2024 06/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ QUÝ ĐÔN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
159 000.00.36.H16-240404-0041 04/04/2024 05/04/2024 06/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ QUÝ ĐÔN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
160 000.00.36.H16-240404-0045 04/04/2024 05/04/2024 06/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
HOÀNG VĂN BÌNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
161 000.00.36.H16-240404-0064 04/04/2024 05/04/2024 06/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
ĐỖ VĂN TRUNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
162 000.00.36.H16-240405-0015 05/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ ĐẶNG VÂN ANH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
163 000.00.36.H16-240405-0038 05/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI NGỌC TÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
164 000.00.36.H16-240405-0062 05/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN GIÁP Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
165 000.00.36.H16-240405-0063 05/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐẮC THÔNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
166 000.00.36.H16-240405-0069 05/04/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ THẮM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
167 000.00.36.H16-240408-0051 08/04/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THẾ MAI Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
168 000.00.36.H16-240408-0061 08/04/2024 24/04/2024 21/05/2024
Trễ hạn 17 ngày.
VÕ VĂN VŨ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
169 000.00.36.H16-240408-0080 08/04/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN LONG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
170 000.00.36.H16-240408-0082 08/04/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ VĂN CHƯƠNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
171 000.00.36.H16-240409-0010 09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
172 000.00.36.H16-240409-0029 09/04/2024 25/04/2024 20/05/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
173 000.00.36.H16-240409-0039 09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
174 000.00.36.H16-240409-0040 09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
MAI NGÔN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
175 000.00.36.H16-240409-0048 09/04/2024 25/04/2024 20/05/2024
Trễ hạn 15 ngày.
BÙI CÔNG QUYỀN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
176 000.00.36.H16-240409-0063 09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ THỊ LONG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
177 000.00.36.H16-240410-0014 10/04/2024 26/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN QUANG NAM Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
178 000.00.36.H16-240410-0055 10/04/2024 11/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
179 000.00.36.H16-240411-0021 11/04/2024 29/04/2024 02/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG VĂN SỸ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
180 000.00.36.H16-240412-0047 12/04/2024 15/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HUY PHÚC Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
181 000.00.36.H16-240415-0048 15/04/2024 10/05/2024 15/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ TRỌNG BÌNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
182 000.00.36.H16-240415-0055 15/04/2024 16/04/2024 17/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÃ THỊ TIẾNG, NGUYỄN VĂN HÒA Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
183 000.00.36.H16-240416-0066 16/04/2024 17/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ THỊ THÚY (XTC) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
184 000.00.36.H16-240416-0072 16/04/2024 17/04/2024 18/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ HOÀI (XTC) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
185 000.00.36.H16-240416-0073 16/04/2024 17/04/2024 18/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH QUANG MẪN (TC) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
186 000.00.36.H16-240417-0035 17/04/2024 19/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THẠNH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
187 000.00.36.H16-240417-0071 17/04/2024 19/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ĐÌNH DŨNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
188 000.00.36.H16-240417-0077 17/04/2024 19/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ CÔNG MẬN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
189 000.00.36.H16-240417-0079 17/04/2024 19/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN THẢO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
190 000.00.36.H16-240419-0041 19/04/2024 08/05/2024 14/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THANH TƯ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
191 000.00.36.H16-240423-0021 23/04/2024 14/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐINH QUANG HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
192 000.00.36.H16-240425-0027 25/04/2024 14/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TẤN (BỘ 1) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
193 000.00.36.H16-240425-0028 25/04/2024 14/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TẤN (BỘ 2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
194 000.00.36.H16-240425-0029 25/04/2024 14/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TẤN (BỘ 3) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
195 000.00.36.H16-240425-0031 25/04/2024 14/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TẤN (BỘ 5) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
196 000.00.36.H16-240425-0030 25/04/2024 14/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TẤN (BỘ 4) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
197 000.00.36.H16-240502-0027 02/05/2024 20/05/2024 21/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THỊ PHƯƠNG DUNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
198 000.00.36.H16-240503-0059 03/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUỐC TUẤN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
199 000.00.36.H16-240504-0014 04/05/2024 06/05/2024 07/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ THẢO Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
200 000.00.36.H16-240504-0023 04/05/2024 06/05/2024 07/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MẠNH HÙNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
201 000.00.36.H16-240504-0026 04/05/2024 06/05/2024 07/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH LONG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
202 000.00.36.H16-240515-0032 15/05/2024 16/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN LÌU Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
203 000.00.36.H16-240515-0035 15/05/2024 16/05/2024 17/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN HƯNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
204 000.00.36.H16-240515-0037 15/05/2024 16/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CHÍ THUẬN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
205 000.00.36.H16-240515-0063 15/05/2024 16/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ HÀ SƠN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
206 000.00.36.H16-240516-0005 16/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ ĐÔNG THÂN Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa
207 000.00.36.H16-240516-0022 16/05/2024 17/05/2024 20/05/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẬU XUÂN SINH Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Gia Nghĩa