STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.17.H16-231222-0001 22/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TĂNG THỊ UYÊN Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
2 000.00.17.H16-240426-0013 26/04/2024 12/06/2024 13/06/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ THỊ DIỄM MY Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
3 000.00.17.H16-240426-0014 26/04/2024 12/06/2024 13/06/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THANH TÂM Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC
4 000.00.17.H16-240426-0015 26/04/2024 12/06/2024 13/06/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ THÙY LINH Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Y tế - Trung tâm HCC