STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.19.36.H16-230905-0001 05/09/2023 07/11/2023 16/01/2024
Trễ hạn 49 ngày.
ĐỖ ĐÌNH KHẢO UBND Phường Nghĩa Tân
2 000.19.36.H16-230905-0007 05/09/2023 07/11/2023 16/01/2024
Trễ hạn 49 ngày.
LÊ ĐÌNH ĐƯỢC UBND Phường Nghĩa Tân
3 000.19.36.H16-231212-0003 12/12/2023 26/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THANH CHƯƠNG UBND Phường Nghĩa Tân
4 000.19.36.H16-231219-0001 19/12/2023 21/02/2024 11/04/2024
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ THANH TƯ UBND Phường Nghĩa Tân
5 000.19.36.H16-231222-0004 22/12/2023 26/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ QUẾ UBND Phường Nghĩa Tân
6 000.19.36.H16-240104-0002 04/01/2024 07/03/2024 24/04/2024
Trễ hạn 34 ngày.
PHAN VĂN NGÁT UBND Phường Nghĩa Tân
7 000.19.36.H16-240320-0006 20/03/2024 03/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỮU TẦM UBND Phường Nghĩa Tân