Ban giám đốc Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 17
Trễ hạn 4
Trước hạn: 76.19%
Đúng hạn: 4.76%
Trễ hạn: 19.05%
Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực LĐTB&XH - Trung tâm HCC
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 28
Trễ hạn 4
Trước hạn: 84.38%
Đúng hạn: 3.13%
Trễ hạn: 12.49%
Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 4
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 40%
Phòng Lao động - Việc làm và giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thanh tra
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đằng giới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm dịch vụ việc làm
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở LĐTBXH
Số hồ sơ xử lý: 24
Đúng & trước hạn: 24
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%