Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 53
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 2
Trước hạn: 81.13%
Đúng hạn: 15.09%
Trễ hạn: 3.78%