Thống kê theo lĩnh vực của

Tiếp nhận Hồ sơ tồn
(năm trước)
Giải quyết Chưa giải quyết Tỉ lệ đúng hạn