Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 286 164 154 122 57.3 %
Môi trường 11 1 1 10 9.1 %
Địa chất và khoáng sản 7 6 6 1 85.7 %
Tài nguyên nước 7 7 6 0 100 %