Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng sở

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Báo chí 3 3 3 0 100 %
Bưu chính 1 1 1 0 100 %