Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở LĐTBXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Người Có Công 31 31 31 0 100 %
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 29 29 28 0 100 %
Lao động Tiền lương Bảo hiểm xã hội 19 16 16 3 84.2 %
An toàn, vệ sinh lao động 7 7 7 0 100 %
Giáo dục nghề nghiệp 4 4 4 0 100 %