Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở TNMT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 107 99 98 8 92.5 %
Tài nguyên nước 5 4 4 1 80 %
Địa chất và khoáng sản 2 0 0 2 0 %