Thống kê theo lĩnh vực của Ban giám đốc Sở Tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Công chứng 18 17 16 1 94.4 %
Luật sư 6 6 6 0 100 %
Đấu giá tài sản 1 0 0 1 0 %