Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực KHĐT - Trung Tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đầu tư 60 22 17 38 36.7 %