Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ lĩnh vực Tư pháp - Trung tâm HCC

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lý lịch tư pháp 2070 2014 1995 56 97.3 %
Công chứng 18 17 16 1 94.4 %
Luật sư 6 6 6 0 100 %
Đấu giá tài sản 1 0 0 1 0 %
Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 1 1 1 0 100 %
Quốc tịch 1 1 1 0 100 %